Όροι χρήσης

Όροι Προωθητικής Ενέργειας «Γεύση από Σπίτι»

Η εταιρεία «BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής καλουμένης χάριν συντομίας ως «BSH») με έδρα τη Κηφισιά Αττικής, 17 ΧΛΜ της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας και ΑΦΜ 094011898, με τη συνεργασία της διαφημιστικής εταιρείας με την επωνυμία «EVERYTHING GROWS IN THE JUNGLE ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» , (εφεξής «JUNGLE») με έδρα στην Νέα Φιλοθέη Αμαρουσίου Αττικής, οδός Καποδιστρίου 54 και Ελευθερίας και με ΑΦΜ 800735565 (από κοινού αναφερόμενες και ως «Διοργανώτριες»), διοργανώνουν προωθητική ενέργεια μέσω Διαδικτύου με τίτλο «Γεύση από Σπίτι» στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών της BSH σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

1. Δικαίωμα Συμμετοχής - Προϋποθέσεις

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι και εκπρόσωποι των εταιρειών «BSH» και «JUNGLE» και των συνδεδεμένων με αυτές επιχειρήσεων, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοί τους ή οποιοσδήποτε άλλος σχετίζεται επαγγελματικά με την εν λόγω προωθητική ενέργεια.

1.2. Για τη συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας της BSH ή η με οποιονδήποτε τρόπο από μεριάς των συμμετεχόντων διακινδύνευσης κάποιου χρηματικού ποσού με σκοπό το κέρδος.

1.3. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Διοργανώτριες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Περαιτέρω, οι Διοργανώτριες δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.


2. Διάρκεια

2.1. Η διάρκεια της εν λόγω προωθητικής ενέργειας αρχίζει στις 13/05/2019 και ώρα 11:00 π.μ. και λήγει στις 17/05/2019 και ώρα 15:00 μ.μ.

2.2. Οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, να περιορίσουν ή παρατείνουν τη διάρκεια διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειας, με τροποποίηση των παρόντων όρων. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από την δημοσίευσή της στην επίσημη ιστοσελίδα της προωθητικής ενέργειας https://www.gefsiapospiti.pitsos.gr

2.3. Ο Χρόνος Έναρξης και Λήξης της προωθητικής ενέργειας, ο χρόνος ενεργής καταχώρησης των συμμετοχών - εντολών παράδοσης των συμμετεχόντων, καθώς και η μέτρηση όλων των σχετικών με την προωθητική ενέργεια ενδείξεων θα γίνεται βάσει των ηλεκτρονικών υπολογιστών, που θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό από τις Διοργανώτριες και όχι των εκάστοτε ενδείξεων των υπολογιστών των συμμετεχόντων.


3. Διαδικασία

3.1. Κατά την διάρκεια ισχύος της προωθητικής ενέργειας οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μεταβούν στην ιστοσελίδα της προωθητικής ενέργειας https://www.gefsiapospiti.pitsos.gr και να προβούν στις εξής ενέργειες:

α) να επιλέξουν / κλικαρουν την ένδειξη ΣΤΕΙΛΕ ΓΕΥΣΗ ΑΠΟ ΣΠΙΤΙ

β) να επιλέξουν από τις διαθέσιμες περιοχές παράδοσης αυτήν που τους ενδιαφέρει

γ) να επιλέξουν από τις προτεινόμενες ημέρες σε σχέση με τη επιλεχθείσα περιοχή το πιάτο που θέλουν να αποστείλουν κλικαροντας πάνω στην εικόνα του. Στον συμμετέχοντα θα παρέχεται η δυνατότητα εφόσον το επιθυμεί να κοινοποιήσει σε τρίτους μέσω της εφαρμογής Facebook την επιλογή του πιάτου του. Απαραίτητη προϋπόθεση για να κοινοποιήσει την επιλογή του είναι να διαθέτει προσωπικό λογαριασμό στο Facebook ενώ η συμμετοχή του στην παρούσα προωθητική ενέργεια και η κοινοποίηση στην οποία τυχόν προβεί προϋποθέτει και συνεπάγεται την αποδοχή των όρων εγγραφής του Facebook και συνακόλουθα την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση του έναντι του Facebook σε σχέση με την προωθητική αυτή ενέργεια. Η παροχή δυνατότητας χρήσης της εφαρμογής Facebook δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου του διαδικτυακού του τόπου από τις Διοργανώτριες, οι οποίες δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο του ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτόν. Εάν ο ενδιαφερόμενος/συμμετέχων αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, την εφαρμογή Facebook αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

δ) στην εικόνα που θα εμφανιστεί να επιλέξουν την ένδειξη ΣΥΝΕΧΙΣΕ σε περίπτωση που συμφωνούν με τα στοιχεία της επιλογής τους

ε) να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, email και τηλέφωνο επικοινωνίας) και τα στοιχεία του φίλου - παραλήπτη στον οποίο επιθυμούν να αποστείλουν το επιλεγμένο πιάτο (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση παράδοσης και τηλέφωνο επικοινωνίας). Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή τους - εντολή παράδοσης θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι – συμμετέχοντες να έχουν καταχωρήσει με ακρίβεια και ορθότητα τα πλήρη στοιχεία του φίλου – παραλήπτη.

στ) τέλος να επιλέξουν / κλικαρουν στην ένδειξη ΣΤΕΙΛΕ ΤΗ ΓΕΥΣΗ ΣΟΥ (ΑΠΟ ΣΠΙΤΙ) αφού πρώτα αποδεχθούν τους όρους συμμετοχής επιλέγοντας / τικαροντας το σχετικό κουτάκι και διαβάζοντας τους όρους. Δεδομένης της έλλειψης παρέμβασης ανθρώπινου παράγοντα στην αποστολή και λήψη της συμμετοχής - εντολής παράδοσης αφού γίνεται μέσω διαδικτύου (online), είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες να λαμβάνουν υπ’ όψιν τις παρακάτω παραμέτρους πριν εισαγάγουν τα στοιχεία τους και αυτά του φίλου - παραλήπτη:

· Αλλαγή της συμμετοχής - εντολής παράδοσης μετά την αποστολή των στοιχείων (κλικ στο σύνδεσμο ΣΤΕΙΛΕ ΓΕΥΣΗ ΑΠΟ ΣΠΙΤΙ) δεν θα είναι δυνατή εκτός αν ο ενδιαφερόμενος επιλέξει να ακυρώσει την συμμετοχή -εντολή του επιλέγοντας τούτο μέσω του email επιβεβαίωσης συμμετοχής που θα λάβει.

· Οι συμμετοχές - εντολές παράδοσης καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των συμμετεχόντων αλλά και των φίλων - παραληπτών μπορεί να επιβεβαιωθούν τηλεφωνικά για λόγους διασφάλισης της προσήκουσας διενέργειας της προωθητικής ενέργειας.

· Τα προτεινόμενα πιάτα μαγειρεύονται καθημερινά με φρέσκες πρώτες ύλες και την επιμέλεια των Διοργανωτριών και των συνεργατών τους και συσκευάζονται σε πλαστικά δοχεία αποθήκευσης τροφίμων μόνο για τις ανάγκες της συγκεκριμένης συμμετοχής - εντολής παράδοσης

· Θα ετοιμασθούν, συσκευασθούν και αποσταλούν συνολικά 500 μερίδες κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας ενώ ανά ημέρα θα ετοιμασθούν, συσκευασθούν και αποσταλούν μόνο 100 μερίδες. Θα τηρηθεί σειρά χρονικής προτεραιότητας της καταχώρησης της συμμετοχής - εντολής και τυχόν εξάντληση των ημερήσιων και συνολικών αποθεμάτων θα έχει ως συνέπεια την μη εκτέλεση της εντολής παράδοσης, για την οποία οι Διοργανώτριες δεν φέρουν καμία ευθύνη.

· Ο φίλος – παραλήπτης δικαιούται να αρνηθεί την παραλαβή του φαγητού. Σε αυτήν την περίπτωση το δοχείο αποθήκευσης τροφίμων με το επιλεχθέν πιάτο θα καταστρέφεται για υγειονομικούς λόγους.

· η τελική επιβεβαίωση διαθεσιμότητας πραγματοποιείται κατά την επεξεργασία της συμμετοχής - εντολής παράδοσης και την αποδοχή της από τις Διοργανώτριες.

· Κάθε συμμετέχων δύναται να λάβει μέρος στην εν λόγω προωθητική ενέργεια με μια μόνο συμμετοχή – εντολή παράδοσης ακολουθώντας την ανωτέρω διαδικασία

3.2. Το πιάτο που θα έχει επιλέξει ο συμμετέχων θα παραδοθεί στο πρόσωπο της επιλογής του και στην διεύθυνση που δήλωσε και την ημέρα που επέλεξε, μεταξύ 11:00πμ – 15:00μμ από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες των Διοργανωτριών. Οι Διοργανώτριες δεν ευθύνονται για καθυστερήσεις στην παράδοση, που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα τους ή οφείλονται σε ανωτέρα βία.

3.3. Ο φίλος – παραλήπτης δικαιούται α) είτε να αρνηθεί την παραλαβή οπότε στην περίπτωση αυτή το δοχείο αποθήκευσης τροφίμων με το πιάτο επιστρέφεται στις Διοργανώτριες και καταστρέφεται για υγειονομικούς λόγους, β) είτε να παραλάβει το πλαστικό δοχείο και να υπογράψει την σχετική απόδειξη παραλαβής, γ) είτε να παραλάβει το πλαστικό δοχείο και να υπογράψει εκτός της σχετικής απόδειξης παραλαβής και δήλωση αποδοχής συμμετοχής / εμφάνισης σε οπτικοακουστικό υλικό που θα παραχθεί από τις Διοργανώτριες Εταιρείες, σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων της σκηνοθεσίας, για διαφημιστικούς λόγους της παρούσας προωθητικής ενέργειας, χωρίς να έχει ο φίλος – παραλήπτης ή/και ο συμμετέχων κάποια αξίωση καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης.

3.4. Οι συμμετοχές δεν πρέπει να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή/και το περιεχόμενο τους να μην είναι προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας, συκοφαντικό, πορνογραφικό, υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, να μην προσβάλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, να μην δημιουργεί / υπονοεί διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, να μην θέτει σε κίνδυνο την ιδιωτική ζωή και την ασφάλεια των ίδιων των συμμετεχόντων ή τρίτων, να μην είναι σπαμ, διαφήμιση ή άλλη εμπορική πρακτική και γενικά να μην αντίκειται στις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.


4. Προσωπικά δεδομένα –Δήλωση συγκατάθεσης

4.1. Με την αποστολή των στοιχείων τους ως ανωτέρω, οι συμμετέχοντες δηλώνουν την κατανόηση των παρόντων όρων στο σύνολό τους και παρέχουν τη ρητή και σαφή τους συγκατάθεση, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων), όπως ισχύει, για τη συλλογή των προσωπικών τους δεδομένων και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεκπεραίωσης της συμμετοχής – εντολής παράδοσης τους, ως ανωτέρω δηλαδή για τους σκοπούς α. της ολοκλήρωσης της εντολής παράδοσης και β. της ενημέρωσης και επικοινωνίας τους σχετικά με την παράδοση ή μη του πλαστικού δοχείου αποθήκευσης τροφίμων και γ. για πληροφόρηση και εμπορική επικοινωνία άλλων προϊόντων και υπηρεσιών της Διοργανώτριας και για προσφορές και νέες επερχόμενες εκδηλώσεις και προωθητικές ενέργειες σχετικές με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Διοργανώτριας με τρόπο διακριτό και ξεχωριστό

4.2. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες θα επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων αποκλειστικά και μόνο για τους ανωτέρω σκοπούς του προγράμματος. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους και δεν διαβιβάζονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα τηρούνται μέχρι την ολοκλήρωση της προωθητικής ενέργειας εκτός αν ο συμμετέχων συναινέσει στην επεξεργασία αποκλειστικά των δικών του προσωπικών δεδομένων για τον ανωτέρω σκοπό γ. Μετά την ολοκλήρωση της προωθητικής ενέργειας, κατά τα οριζόμενα και εφόσον δεν έχει συναινέσει για την διατήρηση τους ο συμμετέχων (περίπτωση γ.) τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται. Υπεύθυνοι Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων είναι οι Διοργανώτριες από κοινού και επεξεργάζονται μόνο τα δεδομένα που δηλώνουν οι συμμετέχοντες τα οποία είναι στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email) και προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο).

4.3. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες θα επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των φίλων -παραληπτών που έχουν δηλώσει οι συμμετέχοντες με μοναδικό σκοπό την εκτέλεση της παράδοσης του φαγητού. Τα προσωπικά δεδομένα των φίλων - παραληπτών δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους (εκτός της συνεργαζόμενης εταιρείας WHITE RHINO BRAND EXPERIENCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (http://whiterhino.gr/) που έχει αναλάβει την υποχρέωση να διεκπεραιώσει τις παραδόσεις των φαγητών) και δεν διαβιβάζονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Τα προσωπικά δεδομένα των φίλων- παραληπτών θα τηρούνται μόνον μέχρι την παράδοση του φαγητού και ανεξάρτητα από την παραλαβή ή μη του φαγητού θα καταστρέφονται. Υπεύθυνοι Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των φίλων – παραληπτών είναι οι Διοργανώτριες από κοινού και επεξεργάζονται μόνο τα δεδομένα των φίλων – παραληπτών που δηλώνουν οι συμμετέχοντες, τα οποία είναι στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο) και προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο) και για την ακρίβεια και ορθότητα των οποίων εγγυόνται οι συμμετέχοντες και δηλώνουν ότι έχουν λάβει την ρητή συναίνεση των φίλων- παραληπτών για την κοινοποίηση των στοιχείων τους στις Διοργανώτριες με σκοπό την εκτέλεση της παράδοσης του φαγητού.

4.4. Κάθε συμμετέχων ή και φίλος- παραλήπτης έχει το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, διόρθωσης, αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του και φορητότητας, όπως προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Για την άσκηση των δικαιωμάτων του ο συμμετέχων ή και φίλος- παραλήπτης μπορεί να επικοινωνεί με τις Διοργανώτριες Εταιρείες στα στοιχεία επικοινωνίας που τίθενται κατωτέρω. Οποιαδήποτε στιγμή ο συμμετέχων μπορεί να ανακαλέσει ελεύθερα τη συγκατάθεσή του και να ζητήσει διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων.

4.5. Και οι δύο Διοργανώτριες από κοινού Υπεύθυνες Επεξεργασίας όσον αφορά τον καθορισμό των σκοπών και των μέσων επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων και των φίλων -παραληπτών θα είναι χωριστά και αυτοτελώς υπεύθυνες έναντι αυτών κατά το μέρος που αφορά την διατήρηση των προσωπικών δεδομένων στα συστήματά τους ή την αποθήκευση σε έντυπη μορφή στις εγκαταστάσεις τους, την νόμιμη επεξεργασία αυτών, την ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων, τα τεχνικά μέτρα ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, τη γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων από το ένα μέρος στο άλλο ή/και στην συνεργαζόμενη εταιρεία WHITE RHINO BRAND EXPERIENCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (http://whiterhino.gr/) και την εφαρμογή οποιωνδήποτε άλλων σχετικών διατάξεων του ΓΚΠΔ(GDPR).

4.6. Για την ανάκληση της συγκατάθεσής του, την άσκηση των λοιπών δικαιωμάτων που προβλέπονται από την νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στην παρούσα συγκατάθεση, ο συμμετέχων μπορεί ν’ απευθυνθεί σε οποιαδήποτε από τις Διοργανώτριες- Υπεύθυνες Επεξεργασίας χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

- BSH Hausgeräte GmbH
Data Protection Officer Carl-Wery-Str. 34 (81739 Munich, Germany), Email: Data-Protection-GR@bshg.com

- EVERYTHING GROWS IN THE JUNGLE ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Καποδιστρίου 54 και Ελευθερίας (Αμαρούσιο TK15123), Τηλ 2106877580, Email: dpo@thejunglead.com

Τέλος ο συμμετέχων έχει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

4.7.Οι Διοργανώτριες Εταιρείες δεσμεύονται να τηρούν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων κατά την επεξεργασία αυτών και έχουν λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη παραβίασης των προσωπικών δεδομένων, τα οποία αφορούν αποκλειστικά στις ίδιες. Τυχόν ζητήματα παραβίασης προσωπικών δεδομένων που αφορούν αποκλειστικά τον ιστότοπο/πλατφόρμα Facebook, όπως ενδεικτικά κακόβουλα λογισμικά, κλοπές ταυτότητας, phishing και κάθε άλλη μορφή κυβερνοεπιθέσεων, δεν αφορούν στις Διοργανώτριες Εταιρείες.


5. Τροποποίηση Όρων

Οι Διοργανώτριες επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους να μεταβάλλουν τους παρόντες όρους ή ακόμα και να ανακαλέσουν την παρούσα προωθητική ενέργεια με προηγούμενη ανακοίνωσή τους με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο και δη με έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων με ανακοίνωση μέσω της ιστοσελίδας της προωθητικής ενέργειας στη διεύθυνση https://www.gefsiapospiti.pitsos.gr

6. Αποποίηση - Περιορισμός Ευθύνης

6.1. Οι Διοργανώτριες δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες αγνοήσουν τους όρους και οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι θα αποζημιώσουν πλήρως τις Διοργανώτριες έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων από οποιονδήποτε τρίτο που προκύπτουν λόγω της παραβίασης αυτών των όρων.

6.2. Οι Διοργανώτριες δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των συμμετοχών καθώς και σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ή ελλιπών στοιχείων.

6.3. Οι Διοργανώτριες δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του συμμετέχοντος δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους ο συμμετέχων αποδέχεται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους.

6.4. Οι Διοργανώτριες δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου τους, η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή τέλος, αν τα τηρούμενα από αυτές αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά.

6.5. Παρόλο που οι Διοργανώτριες έχουν τη δυνατότητα να επιβλέπουν και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προσήκουσα χρήση της Ιστοσελίδας, είναι δυνατό σε οιονδήποτε χρόνο να παρουσιάζεται σε αυτήν γλώσσα ή εν γένει υλικό που μπορεί να είναι ακατάλληλο για ανηλίκους. Οι Διοργανώτριες δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι οι Συμμετέχοντες δε θα τοποθετήσουν υλικό στην Ιστοσελίδα, το οποίο μπορεί να κριθεί ακατάλληλο για ανηλίκους ή να αποτελεί εν γένει Ακατάλληλο Περιεχόμενο. Οι Διοργανώτριες ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν ανάρτηση Ακατάλληλου Περιεχομένου και πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στον νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους. Εάν ο χρήστης του διαδικτύου θεωρεί ότι το υλικό που αναρτάται στην Ιστοσελίδα ή σε τμήμα αυτής προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά του ή δικαιώματα τρίτων μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Data-Protection-GR@bshg.com προσδιορίζοντας επακριβώς το υλικό ή το τμήμα του υλικού που θεωρεί προσβλητικό και τους λόγους που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό του.

6.6. Οι Διοργανώτριες δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των συμμετοχών που γίνονται στα πλαίσια της προωθητικής ενέργειας.


7. Πνευματικά Δικαιώματα

Οι Συμμετέχοντες και οι φίλοι - παραλήπτες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των Διοργανωτριών και απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει αυτών με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του δικαιούχου.


8. Αποδοχή των όρων – Συναίνεση

Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος και οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι απαγορεύεται αυστηρά η με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή απόπειρα τροποποίησης των όρων του παρόντος.


9. Δικαιοδοσία - Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την παρούσα προωθητική ενέργεια θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.


10. Δημοσιότητα

Οι παρόντες όροι θα είναι ανηρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας στη σελίδα που διατηρεί η Διοργανώτρια στην ιστοσελίδα της προωθητικής ενέργειας στη διεύθυνση https://www.gefsiapospiti.pitsos.gr